Veroordeling nieuwssite voor comments aangevochten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wees een paar maanden geleden een arrest over de veroordeling in Estland van nieuwssite Delfi voor commentaren die onder een artikel op deze site waren geplaatst. Het EHRM liet deze veroordeling in stand en oordeelde dat daarmee geen ontoelaatbare schending van de rechten van Delfi onder artikel 10 EVRM heeft plaatsgevonden.

Delfi heeft een verzoek ingediend om de zaak voor te leggen aan de Grand Chamber van het EHRM. Deze request for referral is door een groot aantal mediabedrijven en belangenorganisaties uit Europa gesteund, waaronder het Nederlands Uitgeversverbond. Deze groep heeft een amicus curiae-brief gestuurd aan het EHRM waarin zij de argumenten van Delfi ondersteunen.