Verdeling werkzaamheden binnen het NUV na de reorganisatie

In de eerste helft van 2016 zijn de voorstellen voor de reorganisatie van het NUV geconcretiseerd en is het adviestraject over deze reorganisatie afgerond. Vanaf 1 juli is hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe organisatie.

De volgende doelstellingen moesten bij de reorganisatie worden gerealiseerd:

 • het NUV moest zich gaan focussen op een aantal thema’s, te weten:
  • auteursrecht en collectieve rechten (reprorecht, leenrecht)
  • digitalisering en innovatie
  • privacy en big data
  • sociaal beleid en HR;
 • de kosten moesten met ongeveer 25% omlaag;
 • de verhouding tussen vaste en variabele kosten moest veranderen.

Deze drie doelstellingen zijn in de opzet van de nieuwe organisatie van het NUV gerealiseerd. De vaksecretariaten zijn opgeheven en er zijn drie senior adviseurs aangesteld die met elkaar de vier thema’s afdekken die door de lidbedrijven zijn benoemd als speerpunten. De kosten van het NUV dalen in 2017 met 430.000 euro en de verhouding tussen vaste en flexibele kosten zijn teruggebracht naar een verdeling van 2/3 vaste kosten en 1/3 variabele kosten (was 92% vast en 8% flexibel).

Verder is in de nieuwe organisatie de afstemming van werkzaamheden met die van de vijf brancheverenigingen (GEU, GAU, MMA, NDP Nieuwsmedia en MVW) gezekerd door de instelling van een managementteam waarin de algemeen secretarissen en directeuren van de brancheverenigingen en de directeur van het NUV wekelijks die afstemming en coördinatie van werkzaamheden bespreken.

In de nieuwe organisatie is het uitgangspunt dat we de belangen van de lidbedrijven en de brancheverenigingen centraal stellen en ons steeds de vraag stellen hoe die belangen het best gediend kunnen worden. Het antwoord op die vraag is leidend voor de wijze waarop we dan met een thema, een dossier of een actualiteit binnen de organisatie omgaan.

De activiteiten binnen het NUV en de brancheverenigingen laten zich indelen naar:

 • lobby
 • belangenbehartiging
 • dienstverlening
 • kennisdeling

Voor alle thema’s ontwikkelen wij werkplannen voor 2017 waar deze vier activiteiten beschreven zijn en helder is wat we op die vier gebieden willen ondernemen. De werkplannen worden gepresenteerd op de najaarsledenvergadering in december dit jaar. Bij het werkplan zal ook aangegeven worden welke activiteiten binnen de thema’s door het NUV worden uitgevoerd en welke activiteiten dan door de brancheverenigingen zelf worden opgepakt.

Nu wij bezig zijn met de implementatie van alle veranderingen en alle benoemingen (op een openstaande vacature na) rond zijn, willen wij de lidbedrijven graag informeren bij wie u met welke vraag terecht kunt.

Naast de verantwoordelijkheid voor thema’s hebben wij vastgesteld dat er dossiers zijn die voor de lidbedrijven relevant zijn, maar strikt genomen buiten de vier genoemde thema’s vallen. Deze dossiers hebben ook allemaal een eigenaar. Dat kunnen medewerkers van het NUV zijn, maar ook medewerkers van de diverse brancheverenigingen.

Verder bekijken wij op dit moment waar het NUV vertegenwoordigd moet zijn. Denk daarbij aan tal van besturen en overlegorganen. In een aantal gevallen worden collega’s uit de lidbedrijven gevraagd om in zo’n bestuur of overleg orgaan zitting te nemen namens het NUV. Op dit moment is dat voor drie overlegorganen al gebeurd, te weten:

 • Bestuur PRN: Ruud de Klerk (directeur drukkerij De Persgroep)
 • PGB sectorcommissie: Paul Ankoné (directeur HR Noordhoff)
 • Giraal Stakeholders Platform: Josko Rockx (CFO De Persgroep)

Mocht u interesse hebben in een functie in een bestuur of overlegorgaan waar u het NUV kunt vertegenwoordigen, dan kunt u contact opnemen met Peter Stadhouders (directeur NUV).

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u thematieken of dossiers missen, laat het ons weten. Dan kunnen wij daar actie op ondernemen.

Tot slot willen wij u er op wijzen dat de cao-activiteiten worden uitgevoerd binnen de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). Frank Obertop is als secretaris sociale zaken verbonden aan de WU en ondersteunt deskundigen, de BSB, het WU-bestuur en dergelijke. Verder kunt u bij hem terecht voor al uw vragen over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf.

Zie overzicht dat wordt gehanteerd voor de verdeling van thema’s en dossiers.