Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

De auteur van een werk heeft naast een materieel belang bij de exploitatie van zijn werk ook ideële belangen, die voortvloeien uit de nauwe band tussen de maker en zijn werk. Deze belangen worden beschermd door de persoonlijkheidsrechten, ook wel aangeduid als morele rechten. Zelfs indien een maker zijn auteursrecht volledig heeft overgedragen aan een uitgever, behoudt hij deze persoonlijkheidsrechten.

De Auteurswet (artikel 25) kent aan de maker expliciet vier persoonlijkheidsrechten toe:

  1. Recht op verzet tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, zolang dat redelijk is.
  2. Recht op verzet tegen wijzigingen in de naamsvermelding.
  3. Recht op verzet tegen andere wijzigingen in het werk, zolang verzet tegen die wijzigingen redelijk is.
  4. Recht op verzet tegen misvorming, verminking of andere aantasting van het werk waardoor nadeel zou kunnen worden aangebracht aan de eer of goede naam van de maker.

Van een beperkt aantal van deze rechten kan de maker eventueel afstand doen.

Overdracht van morele rechten is in principe niet mogelijk. Een uitzondering hierop vormt de mogelijkheid van overdracht na het overlijden van de maker. Hiervoor is wel vereist dat dit is geregeld in het testament van de maker.