Wanneer is sprake van een citaat?

Onder bepaalde voorwaarden maakt de Auteurswet het mogelijk om zonder toestemming van de auteur uit zijn werk te citeren. Van citeren is sprake als stukken uit werken (van andere auteurs) in het verband van een eigen werk worden ingelast. De aangehaalde tekst houdt inhoudelijk verband met de nieuwe tekst waarin wordt overgenomen.

  • Een citaat moet functioneel zijn, in het kader van een ‘aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling of uiting met een vergelijkbaar doel of persoverzicht’. Een citaat mag dus niet uitsluitend dienen ter verfraaiing.
  • Er mag alleen worden geciteerd uit een werk dat rechtmatig was openbaar gemaakt. Er mag dus niet worden geciteerd uit een gestolen manuscript.
  • Het citeren moet proportioneel zijn qua omvang.
  • De bepalingen van artikel 25 (persoonlijkheidsrechten) moeten in acht worden genomen (een citaat mag bijvoorbeeld niet uit z’n verband worden gerukt).
  • De bron moet voor zover redelijkerwijs mogelijk op duidelijke wijze worden vermeld, evenals de maker.

Hoeveel woorden precies uit een werk mogen worden overgenomen in het kader van het citaatrecht, is niet in de wet bepaald, omdat dit van geval tot geval beoordeeld moet worden. Het citaat moet in ieder geval wel een ondergeschikte functie hebben.