Is het stilzwijgend verlengen van abonnementen verboden?

Nee. Het stilzwijgend verlengen van consumentenabonnementen is niet volledig verboden, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Abonnementen op kranten en tijdschriften mogen met maximaal drie maanden stilzwijgend worden verlengd. De abonnee is dan gebonden voor de duur van het abonnement; tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk wanneer de uitgever daarmee uit coulance instemt. Vindt stilzwijgende voortzetting plaats voor onbepaalde tijd, dan krijgt de abonnee het recht het abonnement op te zeggen met één maand opzegtermijn (voor laagfrequente bladen die minder dan een keer per maand verschijnen mag dit drie maanden zijn).

Let op: deze regels met betrekking tot stilzwijgende verlenging en opzegtermijnen gelden alleen als de wederpartij een consument is (d.w.z. een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf). Op abonnementen die worden afgesloten in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de wet niet rechtstreeks van toepassing en deze mogen stilzwijgend worden verlengd met meer dan drie maanden, mits dit in de abonnementsvoorwaarden is opgenomen en deze op de juiste manier aan de abonnee ter hand zijn gesteld.