Teeven beantwoordt Kamervragen over handhaving BREIN

In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Teeven bevestigd dat webwinkeliers mogen overeenkomen dat zij bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen aan BREIN, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Webwinkeliers kunnen volgens hem belang hebben bij het bewaren van klantgegevens in verband met het optreden tegen illegale distributie van e-boeken, omdat dit ten koste gaat van hun verkoop.

Teeven wijst erop dat doorslaggevend lijkt te zijn of een klant ondubbelzinnig en uit vrije wil heeft ingestemd met de gegevensverwerking. Volgens Teeven zal bij deze beoordeling mede een rol spelen of een klant ook langs andere weg kennis kan nemen van het boek.

In de beantwoording van de vragen gaat de staatssecretaris tevens in op de vraag of het is toegestaan dat een koper van een e-boek zijn exemplaar doorverkoopt aan derden. Hij wijst in dat kader onder meer op preambule 29 van de Auteursrechtrichtlijn, waarin staat opgenomen dat auteursrechtelijke uitputting niet geldt voor diensten en voor exemplaren van werken die door een gebruiker van een online dienst worden vervaardigd. Dat betekent dat het als gebruiker dus niet is toegestaan om een e-boek door te verkopen aan derden.