Raam-cao / cao voor het Uitgeverijbedrijf

In 2012 hebben cao-partijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raam-cao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao-afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012.

De verkenning is uitgevoerd door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken cao-partijen (FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, de Unie, NVJ, NUV, per 1 januari 2013, Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)).

De verkenning heeft geleid tot een ontwerp-tekst voor een raam-cao. Met de term raam-cao wordt bedoeld: een cao die voor elke onderneming in de uitgeverijsector een algemeen bruikbaar arbeidsvoorwaardenkader schept, maar die daarnaast aan de onderneming veel ruimte laat om eigen beleid te maken en aan de individuele werknemer ruimte biedt om zijn arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk naar keuze in te richten (maatwerk).

Het project raam-cao is door de paritaire studiecommissie in april 2013 afgesloten met een eindrapport. De doorlopende tekst voor een CAO voor het Uitgeverijbedrijf is als bijlage opgenomen. In de doorlopende tekst van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf zijn enkele teksten/artikelen blauw gemarkeerd. Dat betekent dat verdere inhoudelijke afstemming over deze onderwerpen zal plaatsvinden aan de cao-onderhandelingstafel. Beide documenten (eindrapport en cao-tekst) liggen momenteel bij betrokken cao-partijen.

Conform de afspraken, gemaakt in de cao’s 2012 en herbevestigd in 2013, volgt in het najaar van 2013 overleg met alle partijen over de gehele tekst van de cao. Daarbij kunnen alle partijen punten van bespreking inbrengen.

U kunt de tekst van de raam-cao en van het eindrapport van de studiecommissie downloaden.