Overeenkomst met universiteiten over afkoopsom auteursrechtelijk beschermd werk

Vertegenwoordigers van uitgevers en universiteiten hebben overeenstemming bereikt over een collectieve regeling waardoor instellingen op eenvoudige wijze gebruik maken van korte overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken. De regeling is afgesloten voor de jaren 2014, 2015 en 2016.

Eind 2013 werd al overeenstemming bereikt over de hoogte van de vergoeding. Er is nu tevens overeenstemming bereikt over de voorwaarden bij deze regeling. Voor meer informatie kunt u de overeenkomst en de toelichting raadplegen.

De belangrijkste punten

Afspraken gelden voor alle 14 aangesloten universiteiten bij de VSNU, inclusief de medische faculteiten en inclusief alle thans daaronder ressorterende onderzoekscholen en instituten. De overeenkomst is van toepassing op alle vormen van onderwijs die de universiteiten aanbieden, ongeacht de wijze waarop het auteursrechtelijk materiaal ter beschikking wordt gesteld (papieren readers/digitaal gebruik, ter toelichting van het onderwijs). Uitgezonderd is onderwijs dat met een commercieel oogmerk wordt verzorgd.

De afkoopregeling heeft uitsluitend betrekking op korte overnames. De afkoopregeling is niet bedoeld voor lange overnames waarvoor voorafgaande te allen tijde toestemming van de rechthebbende is vereist. Het aanvragen van het gebruik (digitaal of papier) van lange overnames kan eenvoudig via de site van Stichting PRO.

Er wordt een werkgroep opgericht waarin partijen in gezamenlijkheid werken aan een verdere invulling van deze regeling, voor nu en in de toekomst. Belangrijkste taak van deze werkgroep is het toezien op de naleving van deze overeenkomst, in het bijzonder op afspraken met betrekking tot de inzage in het feitelijk gebruik inclusief het gebruik via de digitale leeromgevingen en de tijdige voorbereiding van afspraken voor de periode na afloop van deze overeenkomst.

De werkgroep zal de werkwijze voor het monitoren van het feitelijk gebruik en de controles bij universiteiten uitwerken en vastleggen, waarbij rekening zal worden gehouden met privacyaspecten en met de wijze waarop universiteiten hun digitale leeromgeving hebben ingericht. Uitgangspunt is dat inzage moet worden verkregen in al het gebruik. De controles op het gebruik door de universiteiten zal worden uitgevoerd door Stichting PRO op basis van de door de werkgroep vastgestelde werkwijze.

Vragen?

Voor vragen over deze overeenkomst kunt u terecht bij Esther Hoorn (namens de VSNU), telefoonnumer 050-36 39 155, of Michiel Kramer (namens NUV en IPRO), telefoonnummer 020-43 09 150.