Over NUV

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de brancheorganisatie voor uitgevers in Nederland en behartigt de collectieve belangen van uitgevers van literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak en wetenschap. De bij het NUV aangesloten uitgevers vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefbranche.

Brancheverenigingen

NUV-leden zijn ook lid van één of meer van de volgende zelfstandige groepsverenigingen die hun activiteiten richten op een specifiek segment:

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)

NUV-leden kunnen ook lid worden van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). In deze werkgeversvereniging heeft het NUV alle cao-gerelateerde activiteiten van de branche ondergebracht.


Activiteiten

Het NUV signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.

Speerpunten

Ieder jaar stelt het NUV voor zijn leden een beleidsnotitie op die inzicht geeft in de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

Nog geen lid? Lees dan de uitgebreide informatie over de activiteiten en de voordelen van lidmaatschap.

Internationaal

Veel nationale wetgeving vloeit voort uit Europese richtlijnen, verordeningen en verdragen, of wordt juist ingeperkt door Europees beleid. Het NUV richt zich daarom ook in internationaal verband op een gunstige beïnvloeding van wet- en regelgeving en de bevordering van een vrije pers.

Daartoe werkt de brancheorganisatie nauw samen met Europese en mondiale zusterorganisaties. Namens het NUV hebben secretarissen van het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken zitting in diverse besturen en commissies van betrokken organisaties en overlegorganen. Het vaksecretariaat verzorgt de nationale inbreng en coördineert de Europese dossiers in opdracht van de vijf bij het NUV aangesloten groepsverenigingen.

Enkele beleidsterreinen waarop het NUV intensieve internationale lobby voert:

  • Auteursrecht en goede voorwaarden voor kopiëren, verhuren, uitlenen en elektronisch (her)gebruik van gepubliceerde inhoud
  • Betalingsverkeer
  • Btw
  • Persvrijheid
  • Privacywetgeving