Missie & Activiteiten

Het NUV opereert vanuit de volgende missie:
‘het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers in Nederland.’

Het NUV signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.

Nog geen lid? Lees dan de uitgebreide informatie over de activiteiten en de voordelen van lidmaatschap.

Internationaal

Veel nationale wetgeving vloeit voort uit Europese richtlijnen, verordeningen en verdragen, of wordt juist ingeperkt door Europees beleid. Het NUV richt zich daarom ook in internationaal verband op een gunstige beïnvloeding van wet- en regelgeving en de bevordering van een vrije pers.

Daartoe werkt de brancheorganisatie nauw samen met Europese en mondiale zusterorganisaties. Namens het NUV hebben de senior adviseurs zitting in diverse besturen en commissies van betrokken organisaties en overlegorganen. Zij verzorgen de nationale inbreng en coördineren de Europese dossiers in opdracht van de vijf bij het NUV aangesloten brancheverenigingen.

Enkele beleidsterreinen waarop het NUV intensieve internationale lobby voert:

  • Auteursrecht en goede voorwaarden voor kopiëren, verhuren, uitlenen en elektronisch (her)gebruik van gepubliceerde inhoud
  • Betalingsverkeer
  • Btw
  • Persvrijheid
  • Privacywetgeving