Levering bestanden Dedicon via CB

Tussen het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), Dedicon en het SIOB bestaan afspraken over het ontwikkelen en beschikbaar stellen van aangepaste werken voor mensen met een leeshandicap.

Momenteel produceert Dedicon rond de 750 nieuwe titels in braille en rond de 1300 nieuwe algemene boektitels in gesproken vorm. De afspraken zijn een nadere uitwerking van de gehandicaptenexceptie in artikel 15i van de Auteurswet. Op grond van deze exceptie vormen bewerkings- en reproductiehandelingen voor mensen met een handicap onder bepaalde voorwaarden geen inbreuk op het auteursrecht.

Op dit moment gebruikt Dedicon gedrukte uitgaven voor zijn productieproces. Deze manier van werken is kostbaar en niet efficiënt. Daarom wil Dedicon aansluiten op het eBook-platform van CB.

In bestaande afspraken adviseert het NUV reeds om aan verzoeken van Dedicon tot digitale aanlevering van brondocumenten te voldoen. Aansluiting op het CB-platform gaat echter een stap verder. Voorkomen moet worden dat deze werkwijze afbreuk doet aan de normale exploitatie van werken of de belangen van de rechthebbende schaden. Dedicon treft daartoe de volgende waarborgen.

  • Benadrukt wordt dat werken slechts beschikbaar worden gesteld op grond van een gesloten systeem. Mensen zonder leeshandicap kunnen daaraan niet deelnemen.
  • Dedicon verzoekt uitsluitend om de levering van titels waarvan een brailleversie wordt gemaakt. De omvang van het aantal nieuwe brailleboeken zal, net als nu, ongeveer 750 titels per jaar blijven.
  • Dedicon zal voor het omzetten van werken naar luisterboeken vooraf bij de uitgevers een aankondiging van productie blijven doen. De uitgever kan zich op grond van de regeling binnen een maand (blijven) verzetten tegen deze productie. Voor braille geleverde bestanden kunnen dus niet zonder meer voor een gesproken versie gebruikt worden.
  • Dedicon gaat zorgvuldig om met de aangeleverde bestanden en slaat deze op beveiligde servers op. Bij digitale distributie van gesproken versies brengt Dedicon een onwisbaar watermerk in de audio aan. Hiermee kan de eindgebruiker getraceerd kan worden. Dedicon zal bij gebleken misbruik samenwerken met Brein en indien nodig de persoonsgegevens ter beschikking stellen om misbruik te voorkomen.
  • Dedicon zal uitgevers financieel tegemoetkomen in de kosten van de levering van bestanden (via het digitaal platform).
  • Het normtarief voor het ontwikkelen van gesproken boeken blijft (ongeacht de oplage) 27,50 euro per titel.

Het NUV onderstreept zijn eerdere advies om aan verzoeken van Dedicon tot digitale aanlevering van brondocumenten te voldoen. De bovenstaande afspraken vormen in de ogen van het NUV een goede basis om levering van werken via het CB-platform mogelijk te maken.