Kamer en deskundigen kritisch over BGL en webmodule

Tijdens een rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer op 29 oktober 2014 bleek dat Kamerleden en deskundigen eensgezind zijn in hun ongekend kritische houding jegens de Beschikking geen loonheffingen (BGL) en de webmodule waarmee opdrachtnemers die moeten gaan aanvragen. Staatssecretaris Wiebes wil met deze maatregelen schijnzelfstandigheid bestrijden. De vraag is echter óf schijjnzelfstandigheid werkelijk zo’n groot probleem is, of dit wetsvoorstel hier wel iets tegen zou doen en of fraude en misbruik niet al zijn aan te pakken door betere handhaving van huidige wetgeving.

Volgens Wiebes zijn opdrachtgevers die willens en wetens zzp’ers met een VAR-WUO laten werken, maar die op grond van de feiten in werkelijkheid in loondienst zijn, op dit moment door de Belastingdienst niet juridisch aan te pakken. Diverse deskundigen wezen er echter op dat de huidige wetgeving hiervoor wel degelijk mogelijkheden biedt, zodat de voorgestelde plannen feitelijk overbodig zijn. Uit de wetsgeschiedenis van het wetsvoorstel Uitbreiding rechtsgevolgen VAR blijkt inderdaad duidelijk dat de VAR-WUO haar vrijwarende werking voor de opdrachtgever verliest in geval van fraude of misbruik. De VAR-WUO is altijd bedoeld om opdrachtgevers die te goeder trouw tot een verkeerde fiscale kwalificatie van een arbeidsrelatie met een opdrachtnemer zijn gekomen, te beschermen tegen naheffingen en hun zo de broodnodige zekerheid vooraf te bieden. Dit is ook in het voordeel van zzp’ers zelf, die daardoor geen groot risico meebrengen voor hun goedwillende opdrachtgevers. Dít is de achtergrond van de wet, en dat is dus niet om elke opdrachtgever bij voorbaat vrij te pleiten.

Ook zagen meerdere deskundigen het ingediende wetsvoorstel als te voorbarig, omdat het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers nog niet eens is afgerond. De resultaten daarvan worden op 1 december 2014 verwacht.

De vraag is overigens nog altijd of schijnzelfstandigheid wel echt zo’n groot probleem is, en als dat al zo is, of deze maatregelen daar dan iets aan veranderen. Zolang de handhavingscapaciteit van de Belastingdienst niet wordt uitgebreid en de pakkans dus minimaal blijft kunnen malafide opdrachtgevers immers gewoon opdrachtnemers blijven inzetten die werknemer hadden moeten zijn.

Een datum waarop dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer verder behandeld gaat worden is nog niet bepaald. De kans is groot dat de Kamerleden die deelnamen aan de rondetafelbijeenkomst over de BGL en webmodule dit wetsvoorstel niet zonder meer zullen aannemen, daarvoor lijkt het te controversieel. Bovendien hebben instanties als Actal en de Raad van State duidelijk gemaakt hoeveel er op het wetsvoorstel is aan te merken en zal de Kamer hun adviezen niet snel volledig terzijde leggen.