Impressie roadshows CAO voor het Uitgeverijbedrijf, inclusief FAQ

Op dezelfde dag – dinsdag 8 september – dat de eerste roadshow over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf werd gehouden, werd ook de goedkeuringsprocedure van de cao met positief resultaat afgesloten. Met die goedkeuring is de nieuwe cao na vier jaar voorbereiding en onderhandeling daadwerkelijk tot stand gekomen.

IMG_6491De CAO voor het Uitgeverijbedrijf speelt een centrale rol in het digitale uitgeeftijdperk met een op maat gesneden arbeidsvoorwaardenpakket. Belangrijk onderdeel daarvan is het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) dat op 1 januari 2016 wordt geïntroduceerd. Over de voortgang van de invoering van het PKB worden de werkgevers de komende maanden steeds rechtstreeks per nieuwsbrief geïnformeerd. Daarin zal ook een invoeringschecklist worden opgenomen.

Roadshows

Ruim 80 medewerkers van de bij het NUV aangesloten uitgeefsectoren en hun lidbedrijven hadden zich aangemeld voor de eerste roadshows in Den Haag en Apeldoorn. Dat waren voornamelijk humanresourcesmanagers en directies: sleutelfiguren bij de implementatie van de nieuwe cao in de uitgeverijbedrijven. Beide roadshows werden gekenmerkt door een hoog praktisch informatiegehalte met veel ruimte voor de beantwoording van de vele instrumentele vragen. Voor beide bijeenkomsten geldt dan ook dat ze zeer werden gewaardeerd, zo bleek uit de deelnemersevaluaties.

Er staan nog twee roadshows op de planning. De roadshow op maandag 28 september bij ThiemeMeulenhoff in Amersfoort is helemaal uitverkocht. Voor de bijeenkomst op donderdag 1 oktober bij Van Gorcum in Assen kunt u zich hier nog aanmelden.

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen tijdens de roadshows

Wat voorafging

Uit een korte inleiding van Ruud Schets (interim-directeur van het NUV en de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) / vaksecretaris Sociale Zaken NUV) en Peter Stadhouders (woordvoerder werkgeversdelegatie NUV/WU) bleek dat de totstandkoming van de nieuwe cao, waaraan vier jaar was gewerkt, weerbarstig is geweest. Pas op 3 oktober 2014 werd duidelijk dat de nieuwe cao door alle bonden zou worden ondersteund en dat de cao er daadwerkelijk zou komen. Maar het duurde nog tot 7 juni 2015 toen met de totstandkoming van een onderhandelingsakkoord tussen partijen de tweede mijlpaal werd bereikt. Daarna zijn de goedkeuringsprocedures bij alle bij de cao betrokken partijen van start gegaan. Dat proces is uiteindelijk op 8 september met een positief resultaat afgesloten.

Werkingssfeer

De cao is van toepassing op alle mediabedrijven voor wie het uitgeven als kernactiviteit geldt. Het begrip ‘kernactiviteit’ is zo geformuleerd dat ook bedrijven met andere dan pure uitgeefactiviteiten de CAO voor het Uitgeverijbedrijf kunnen toepassen.

Tijdpad en opzet

De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, maar de invoering van het PKB is pas op 1 januari 2016 een feit.
Om de stabiliteit in de uitgeeforganisaties te waarborgen, zijn in de nieuwe cao de bestaande functie- en loongebouwen meegenomen. In die zin kan deze nieuwe cao worden beschouwd als een tussenstap op weg naar een verdere toekomstbestendige modernisering van functies en arbeidsvoorwaarden in uitgeefmediabedrijven in het digitale tijdperk.
Voor de inhoud van de nieuwe cao verwijzen wij naar www.uitgeverijbedrijf.nl.

Rechtsopvolging

De nieuwe cao vervangt zes cao’s die tot en met 2014 in de sector uitgeverijbedrijf golden: de CAO-BTU, CAO-DU, CAO-DJ, CAO-PU, CAO-OP en de CAO-VAK. De doelgroepen uit deze oude cao’s heten in de nieuwe cao: functiegroepen. Op 1 januari 2016 wordt de cao uitgebreid met nog een zevende functiegroep: de huis-aan-huisbladjournalisten.

Website

Hoewel er één nieuwe cao voor de gehele sector is afgesproken, wordt de cao op de website in twee verschijningsvormen gepresenteerd. Deel I Algemeen toont uitsluitend de bepalingen voor niet-journalisten en Deel II Journalistiek toont uitsluitend de bepalingen voor journalisten. Tijdens de wording van de cao bleek de herkenbaarheid voor de journalisten een belangrijk aspect.
De website van de cao linkt waar nodig door naar de geldende wet- en regelgeving, zodat de cao op dat punt altijd actueel is.

Uitgangspunten

Uitgangspunten van de nieuwe cao zijn: vereenvoudiging van arbeidsvoorwaarden en het bieden van een basisregeling die voor elke onderneming hanteerbaar is. Maar daarnaast biedt de cao juist ook veel mogelijkheden voor maatwerk.
Als basisregeling is de cao toepasbaar binnen alle uitgeverijen. De cao bestaat uit zgn. basisbepalingen, die voor alle werknemers gelden, en zgn. functiegroepbepalingen, die alleen gelden voor de werknemers wier functie is ingedeeld in een bepaalde functiegroep.
In de basisbepalingen zijn de uitgangspunten rond bijvoorbeeld onderwerpen als werktijden, verlof en scholing geregeld. De functiegroepbepalingen bevatten bijvoorbeeld de specifieke functie- en salarisgebouwen en soms nog extra afspraken. De functiegroepbepalingen gelden in aanvulling op, maar soms ook in afwijking van de basisbepalingen.

Maatwerk via decentraal overleg

Wat absoluut nieuw is, is dat de nieuwe cao maatwerk biedt: een nadere invulling van de basisbepalingen die binnen de onderneming kan plaatsvinden. M.b.t. een aantal arbeidsvoorwaarden kunnen in decentraal overleg (d.w.z. in overleg met de vakbonden of met de ondernemingsraad) eigen afspraken worden gemaakt.
Per onderwerp is in de cao aangegeven waar en onder welke voorwaarden bedrijven in decentraal overleg kunnen afwijken van de basisbepalingen. Daarnaast blijven afspraken mogelijk met individuele medewerkers. Voor uitgeverijen die binnen het kader van de nieuwe cao Het Nieuwe Werken (willen gaan) toepassen, is aangegeven welke cao-artikelen in dat geval niet van toepassing zijn.

Pensioen

Aan de pensioenparagraaf wordt nog gewerkt. Afspraken hierover worden voor 1 januari 2016 gemaakt, zodat deze ook tijdig kunnen worden ingevoerd. Het NUV en de WU bieden lidbedrijven de mogelijkheid om overstappen van een eigen pensioenregeling naar het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB). Inmiddels hebben tientallen uitgeeforganisaties zich al bij PGB bij aangesloten. De nieuwe cao zal die mogelijkheid uiteraard blijven faciliteren.

Nieuwe wetgeving

De nieuwe cao sluit aan bij de actuele sociale zekerheidswet- en regelgeving en de Werkkostenregeling. Zo kent de nieuwe cao geen aanvullingsregeling meer bij reorganisaties en wordt er verder aangesloten bij de Wet werk en zekerheid. Sociale plannen die worden opgesteld op bedrijfsniveau maar daarnaast als cao worden aangemeld bij het ministerie van SZW, kunnen eigen afspraken bevatten die van de wet afwijken.

Persoonlijk Keuzebudget per 1 januari 2016

Pièce de résistance van de nieuwe cao is de invoering van het PKB op 1 januari 2016. Het PKB stelt medewerkers in staat om 12 procent van hun salaris naar keuze om te zetten in tijd of geld al naargelang hun persoonlijke situatie. Tien procent is opgebouwd uit de vakantietoeslag en bovenwettelijke en bijzondere vakantie- en verlofdagen. Daar bovenop wordt gedurende het jaar 2016 een extra 2 procent extra opgebouwd, die niet meetelt als grondslag voor pensioen en vakantietoeslag. Na 2016 wordt de hoogte van het PKB opnieuw vastgesteld. Het PKB is een soort spaarsysteem waarvan het opgebouwde tegoed in het desbetreffende fiscale jaar moet worden aangewend. Openstaande saldi kunnen niet worden meegenomen naar een volgend jaar.

Koppeling aan salarisadministraties

Pas nu er een finaal akkoord is afgegeven voor de nieuwe cao kan aan de koppeling aan de salarisadministraties worden gewerkt. Daarvoor moet wel per onderneming worden vastgesteld welke in casu de arbeidsvoorwaarden zijn die als componenten in het PKB worden meegenomen. De cao benoemt weliswaar onderdelen van het PKB, maar op ondernemingsniveau kunnen eventueel nog andere onderdelen worden toegevoegd. Op het salarisoverzicht van januari 2016 moet het PKB-saldo staan vermeld.

Vakantierecht wordt niet meer jaarlijks uitgekeerd en bovenwettelijke- en bijzondere verlofdagen worden per 1 januari 2016 niet meer opgebouwd via de verlofadministratie. Lidbedrijven van NUV/WU worden van de voortgang op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en via www.uitgeverijbedrijf.nl. Voor de salarisadministrateurs organiseert NUV Academy in het najaar instructiebijeenkomsten.

Arbeidsvoorwaardentool

Voor de toepassing van het PKB is de zgn. arbeidsvoorwaardentool ontwikkeld om pkb’s te faciliteren. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de actuele stand van het PKB raadplegen via een eigen dashboard. Het portaal van de arbeidsvoorwaardentool geeft werkgevers- en werknemers toegang tot o.a.

  • een kennisbank met tekst en uitleg over de arbeidsvoorwaardelijke componenten en hun toepassing binnen het PKB;
  • demo’s, instructievideo’s , stappenplan en checklist voor invoering een dashboard (inclusief analysetools en fiatteringsopties);
  • communicatievoorbeelden en pushberichten voor de medewerkerscommunicatie.
  • E.e.a. kan de werkgever desgewenst voorzien van zijn eigen bedrijfslogo.

De arbeidsvoorwaardentool is exclusief en gratis voor leden van het NUV; zij ontvangen daartoe een activatiecode.  Job van Heck van bouwer Iselect demonstreerde de tool en ging in op de arbeidsvoorwaardelijke componenten, mede aan de hand van de vele vragen van de deelnemers.

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen tijdens de roadshows