Het wetenschappelijke boek en de kortingscoderingen onder de Wet op de vaste boekenprijs

Bij veel van onze leden heerst verwarring over het wetenschappelijk boek in de zin van de Wet op de vaste boekenprijs (WVB). Onderstaand treft u een verdere precisering aan.

Onder de Wet op de vaste boekenprijs (WVB) valt het wetenschappelijke boek bestemd voor vakinformatie en studie in het hoger onderwijs. Een wetenschappelijk boek kan volgens de Depotovereenkomst van het CB een A-, W- of een S-kortingscodering hebben. Deze Depotovereenkomst is een collectieve overeenkomst die is toegestaan uit hoofde van artikel 12 in de WVB.

Uitgezonderd van de WVB zijn schoolboeken voor het primair en voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie (de oude Wet-VBE), waartoe ook het MBO wordt gerekend voor zover is voldaan aan de kenmerken die in de WVB worden gesteld in Artikel 1.d.* . Deze boeken vallen niet onder WVB en kunnen derhalve ook geen gebruik maken van de collectieve kortingscoderingen in de CB Depotovereenkomst.

Voor een verdere precisering raden wij aan om de website van het Commissariaat voor de Media (CvdM) te raadplegen.

*Artikel 1.d. schoolboek: een werk dat in vorm en inhoud gericht is op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties in Basisonderwijs, (Voortgezet) Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en waarvan het gebruik binnen het les- en studierooster door de betrokken onderwijsinstelling is voorgeschreven