Europese consultatie verlaagde btw-tarieven

In navolging van het in december 2011 uitgebrachte communiqué over de toekomst van de Europese btw-systematiek, is de Europese Commissie (EC) in oktober 2012 een consultatie gestart over de toepassing van de verlaagde btw-tarieven. Inzet van de consultatie is herziening van de categorieën producten en diensten waarvoor conform de huidige Europese btw-richtlijn het verlaagd btw-tarief mag worden toegepast. Op basis hiervan volgen in 2013 voorstellen voor aanpassing van de richtlijn. Het NUV neemt deel aan de consultatie en werkt momenteel in samenspraak met de Europese zusterorganisatie ENPA, EMMA en FEP aan een reactie. De looptijd van de consultatie is tot en met 4 januari 2013.

In het consultatiedocument worden drie uitgangspunten benoemd voor herziening van de huidige mogelijkheden het verlaagd tarief toe te passen:

  1. Het verlaagd tarief voor categorieën producten/diensten die een goede werking van de interne markt in Europa verstoren, moet worden geschrapt.
  2. Het verlaagd tarief voor categorieën producten/diensten waarvan het gebruik door ander overheidsbeleid wordt ontmoedigd, moet worden geschrapt.
  3. Voor vergelijkbare producten/diensten dient hetzelfde btw-tarief van toepassing te zijn.

Met name dit laatste uitgangspunt is voor de uitgeefsector van belang. Positief is dan ook dat in het consultatiedocument specifiek aandacht is voor de uitgeefproducten en het verschil in tarief daarbij voor print (laag) en digitaal (standaard). Het NUV pleit al jaren voor het opheffen van dit onderscheid in tarief, dat innovatie belemmert.

Er zijn twee mogelijkheden waarop de Europese regelgeving kan worden aangepast:

  • Het opnemen van een globale beschrijving in de Europese btw-richtlijn die ruimte laat om op nationaal niveau voor uitgeefproducten een meer specifieke definitie overeen te komen waarvoor een verlaagd tarief mag gelden, of:
  • Een uniforme Europese definitie voor uitgeefproducten, die voor alle lidstaten gelijk is.

Op welke optie ook wordt ingezet, in beide gevallen moet de vraag worden beantwoord hoe zo’n definitie (van een e-book, online krant, online magazine) zou moeten luiden. Gedurende de resterende maanden van 2012 zal hierover afstemming plaatsvinden. Uiteraard zijn ook uw opvattingen en suggesties daarbij van harte welkom.