Europese Commissie start inbreukprocedure laag btw-tarief e-books

De Europese Commissie (EC) is een inbreukprocedure gestart tegen Frankrijk en Luxemburg, zo  werd op 3 juli 2012 bekendgemaakt. Sinds begin 2012 is in zowel Frankrijk als Luxemburg het lage btw-tarief (van respectievelijk 7 en 3 procent) op e-books van kracht. Hiermee handelen de beide landen in strijd met de Europese btw-regelgeving. Deze regelgeving staat een laag btw-tarief voor elektronische diensten, zoals e-books worden beschouwd, niet toe. Frankrijk en Luxemburg zijn daarom nu aangeschreven door de EC.

Eind 2011 maakte de EC haar visie over de toekomst van de Europese btw-systematiek bekend. Hierin werd reeds gezinspeeld op het opheffen van het merkwaardige onderscheid in tarief tussen een boek op papier en een e-book (neutraliteitsbeginsel). Het NUV pleit hier samen met de Europese zusterorganisaties ook al lange tijd voor.

Diverse Europarlementariërs (Kroes, Semeta, Vassiliou en Barnier) lieten zich de afgelopen periode positief uit over het opheffen van het verschil in tarief. Ook op nationaal niveau blijkt steeds meer steun. Zo diende GroenLinks hierover op 13 juni 2012 nog een motie in. Bij de eerste behandeling ervan in de Tweede Kamer op 28 juni gaf minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan ‘het persoonlijk ook wel vreemd te vinden dat er voor het btw-tarief onderscheid wordt gemaakt tussen een papieren en een elektronische versie’.

Voorstellen voor aanpassing van de Europese btw-regelgeving worden pas in de eerste helft van 2013 verwacht, gevolgd door besluitvorming in het najaar. Nederland heeft, in tegenstelling tot Frankrijk en Luxemburg, aangegeven dit te zullen afwachten. De besluitvorming kan overigens nog een belangrijk knelpunt vormen. Wijzigingen in de btw-regelgeving vinden namelijk alleen plaats op basis van unaniem besluit van alle 27 lidstaten.