Europese Commissie presenteert actieplan auteursrecht

De Europese Commissie heeft vandaag in de Mededeling (Communication) over de modernisering van het Europees auteursrecht vier pijlers gepresenteerd voor de vernieuwing van het Europees auteursrechtstelsel. Veel onderdelen van deze beleidsvisie zullen de komende maanden worden vertaald in concrete wetgevingsvoorstellen. Uitgangspunt van de Europese Commissie blijft daarbij een hoog beschermingsniveau om de belangen van rechthebbenden en partijen die investeren in de totstandkoming van werken niet te schaden.

Grensoverschrijdende toegang tot inhoud in heel Europa
De Europese Commissie heeft een verordening aan het Parlement voorgelegd over de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten. Deze nieuwe verordening regelt dat gebruikers overal in Europa net als thuis toegang hebben tot met name audiovisuele diensten, zoals Spotify of Netflix. Het is de inzet van de Commissie om de nieuwe regels in 2017 in te laten gaan.

Volgend voorjaar zal de commissie daarnaast met verdere voorstellen komen, die eveneens betrekking hebben op de audiovisuele sector, maar ook gevolgen kunnen hebben voor de digitalisering van ‘out of commerce’-werken.

Nieuwe excepties
Voor het voorjaar van 2016 heeft de Europese Commissie een nieuwe exceptie aangekondigd om ‘text and datamining’ (TDM) voor wetenschappelijke doeleinden te faciliteren. Ook worden de onderwijsexceptie en de ‘panorama exceptie’ voor fotograferen op openbare plaatsen verder geharmoniseerd. Het doel van de Europese wetgever is om de verschillende invullingen die lidstaten geven aan deze excepties weg te nemen. Zo moet duidelijker worden dat de onderwijsexceptie ook ziet op digitaal hergebruik. Daarnaast wordt de exceptie voor raadpleging in bibliotheken uitgebreid tot toegang via besloten elektronische netwerken en wordt het Marrakesh-verdrag over de rechten van mensen met een leesbeperking op Europees niveau geratificeerd. Deze aanpassingen kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de uitgeefsector en het NUV zal de ontwikkelingen dan ook nauwlettend volgen.

Een eerlijkere markt tot stand brengen
De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de rol van nieuwsaggregatiediensten en gaat analyseren of er maatregelen op Europees niveau nodig zijn om de positie van makers te versterken. Begin 2016 wordt onderzoek naar de positie van makers in onder meer de uitgeefsector gepubliceerd.

Aanpak van piraterij
Voor de commissie is het van groot belang ervoor te zorgen dat het auteursrecht in Europa doeltreffend wordt gehandhaafd. In 2016 maakt de Commissie werk van een ‘follow-the-money’-benadering, om de financiële stromen naar bedrijven die geld verdienen met piraterij te blokkeren.

Langetermijnvisie
In de ogen van de commissie zijn de omstandigheden nog niet zodanig dat kan worden overgegaan tot een Europese auteurswet. De commissie streeft echter wel naar een dergelijk systeem op langere termijn, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Europese merken- en modellenrecht.