Duitse Bondsdag akkoord met Leistungsschutzrecht

De Duitse Bondsdag heeft het Leistungsschutzrecht-wetsvoorstel aangenomen, waarmee nieuwscontent wordt beschermd tegen systematische en commerciële exploitatie door derden.

Het Leistungsschutzrecht betreft een nieuw intellectueel eigendomsrecht, waarmee een uitgever het exclusieve recht krijgt om nieuwscontent (of een gedeelte daarvan) voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij het gaat om enkele woorden of ‘zeer kleine tekstgedeelten’. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat deze laatste beperking nauw moet worden uitgelegd. Het betekent in de praktijk dat slechts bij het overnemen van enkele woorden, zoals koppen als ‘Bayern schlägt Schalke’ het nieuwe recht geen bescherming biedt.

Het Duitse wetsvoorstel betreft geen oprekking van het auteursrecht op nieuwscontent; het gaat om een nieuw intellectueel eigendomsrecht. Daarmee wordt een moderne vorm van bescherming geboden.

Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat niet zozeer de intellectuele creatie, maar eerder de mededingingsrechtelijke positie van de uitgever wordt beschermd. Niet het artikel zelf, maar de ‘economische, organisatorische en technische capaciteit’ van de uitgever geniet daarmee bescherming. Het Duitse auteursrecht blijft de intellectuele schepping zelf beschermen. In het wetsvoorstel is tevens bepaald dat journalisten recht hebben op een billijke vergoeding.

Het wetsvoorstel ligt momenteel voor bij de Duitse Bondsraad. Deze kan het wetsvoorstel niet blokkeren, maar wel de invoering ervan vertragen.