Auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 van kracht – Informatiebijeenkomst

Het wetsvoorstel auteurscontractenrecht is per 1 juli 2015 in werking getreden. Daarmee is de contractuele positie van makers die niet in loondienst zijn (zoals auteurs, freelance journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden gewijzigd en vastgelegd in de Auteurswet.

Graag informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen:

De verlening van een exclusieve licentie moet geschieden via een onderhandse akte (bijvoorbeeld een overeenkomst). Een akte moet schriftelijk zijn en (eventueel elektronisch) worden ondertekend.

  1. Makers hebben een wettelijk recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid.
  2. Voor toekomstige exploitatievormen (die nog niet bekend waren bij het sluiten van de overeenkomst) is de exploitant aan de maker een aanvullende billijke vergoeding verschuldigd.
  3. De minister van OCW kan een billijke vergoeding vaststellen op gezamenlijk verzoek van verenigingen van makers en (verenigingen van) exploitanten. De maker heeft recht op een aanvullende vergoeding indien de overeengekomen vergoeding ernstig onevenredig is in verhouding tot de opbrengsten (ook wel: bestsellerbepaling).
  4. De maker kan de overeenkomst ontbinden in het geval de exploitant nalaat in voldoende mate te exploiteren (ook wel: non usus-regel). De exploitant moet op verzoek van de maker inzage geven in de omvang van de exploitatie.
  5. De maker kan onduidelijke of onredelijk lange aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken en andere onredelijke bezwarende bedingen vernietigen.
  6. Er wordt een wettelijke grondslag geregeld voor de instelling van een geschillencommissie bij geschillen van makers en exploitanten. In een aangenomen motie wordt opgeroepen dat van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.
  7. De makers van wetenschappelijke artikelen – waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd – hebben het recht om de manuscriptversie na verloop van een redelijke termijn via open access beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij duidelijk wordt vermeld.
  8. Verder is er een nieuwe regeling voor het filmauteurscontractenrecht aangenomen.

Op maandagmiddag 7 september a.s. organiseert NUV Academy een voorlichtingsbijeenkomst exclusief voor haar leden over de gevolgen van de nieuwe wet voor de uitgeefpraktijk.

De modelcontracten van het NUV zijn reeds in lijn met het auteurscontractenrecht. Als u nu al vragen heeft of als u uw overeenkomsten met makers wilt laten toetsen aan de nieuwe regels, dan kunt u contact opnemen met Michiel Kramer of Hans Osinga van het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken van het NUV.