Antwoord op prangende cookievragen

Vanaf 1 januari 2013 is een nieuw onderdeel van de Cookiewet van kracht geworden. Vanaf die datum wordt het gebruik van tracking cookies wettelijk vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn. Deze wijziging roept veel vragen op.

De wijziging per 1 januari heeft tot gevolg dat op tracking cookies vaak de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is. Het gaat om een weerlegbaar rechtsvermoeden. Wie niet kan bewijzen dat hij met gebruik van tracking cookies géén persoonsgegevens verwerkt moet met die verwerking voldoen aan alle vereisten opgesomd in de Wbp. Het tegenbewijs zal vaak niet eenvoudig te leveren zijn.

De specialisten Hester de Vries en Nicole Wolters Rucker van Kennedy Van der Laan advocaten hebben in opdracht van IAB in de notitie Do you track een antwoord geformuleerd op  prangende vragen over dit nieuwe juridische regime, hoewel ook zij vaststellen dat er op dit moment ook over dit onderdeel van de wet nog veel onduidelijk is.