Afschaffing geschriftenbescherming naar Eerste Kamer

Het wetsvoorstel over de afschaffing van de geschriftenbescherming is zonder beraadslaging en stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarmee verdwijnt de bescherming van geschriften zonder ‘oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker’ waarschijnlijk op korte termijn uit de Auteurswet.

Op grond van het Football Dataco-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Databankenrichtlijn oordeelde de Hoge Raad al eerder dat een databank slechts auteursrechtelijke bescherming geniet, indien is voldaan aan het ‘oorspronkelijkheidscriterium’. Daarmee had de geschriftenbescherming in de praktijk haar werking al grotendeels verloren. Het wetsvoorstel regelt voornamelijk dat de Auteurswet in lijn is met deze jurisprudentie.

In het verlengde van de afschaffing van de geschriftenbescherming wordt ook artikel 15 van de Auteurswet (de nieuwsexceptie) aangepast. De nieuwsexceptie regelt – kort gezegd – dat het overnemen van nieuwsberichten door media is toegestaan, tenzij de bron een auteursrechtvoorbehoud heeft gemaakt. In de praktijk heeft dit artikel slechts weinig betekenis, doordat vrijwel alle media een auteursrechtvoorbehoud maken. Het artikel bepaalt nu nog dat een auteursrechtvoorbehoud niet kan worden gemaakt voor ‘overige geschriften’. Met het verdwijnen van de geschriftenbescherming verliest deze bepaling zijn functie, omdat ‘niet oorspronkelijke’ werken überhaupt geen bescherming meer genieten.

Op de internetconsultatie over het voorontwerp is slechts beperkt gereageerd. Uit deze consultatie blijkt dat het belangrijkste gevolg van de afschaffing van de geschriftenbescherming lijkt te zijn dat het lastiger wordt om programmagegevens te beschermen tegen overname. Het Gerechtshof Amsterdam en de Rechtbank Amsterdam hebben dat eerder dit jaar bevestigd.

Het wetsvoorstel zal nu worden ingediend bij de Eerste Kamer. De verwachting is dat de behandeling spoedig verloopt.