Aangepast cookiewetsvoorstel naar de Kamer

31 maart heeft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) zijn wetsvoorstel ter verbetering van de Cookiewet (formeel: art. 11 lid 7a Telecomwet) voorzien van een uitgebreide toelichting, naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel volgt op een consultatie die het ministerie medio vorig jaar organiseerde en waaraan ook het NUV deelnam, zowel afzonderlijk als via koepelorganisatie VNO-NCW.

Het wetsvoorstel zelf is een verbetering ten opzichte van de huidige wet omdat voor minder cookies informatie en toestemming verplicht zijn, maar commerciële organisaties hebben waarschijnlijk meer voordeel van de bijbehorende toelichting die veel onduidelijkheden wegneemt.

Met dit wetsvoorstel wil Kamp de ergernis over de effecten van de bestaande Cookiewet verminderen. Dit doet hij door de informatieplicht en het toestemmingsvereiste te laten vervallen voor cookies die worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een website én die geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruiker. De toelichting bij de wet geeft hiervan een aantal voorbeelden: analytic cookies, affiliate cookies en cookies voor a/b testing. Vermoedelijk vallen ook frequency capping cookies hieronder.

In diverse media leidde dit wetsvoorstel tot de enthousiaste conclusie dat voor gebruik van Google Analytics straks geen toestemming meer verkregen hoeft te worden. Dit is echter niet zonder meer het geval, maar slechts onder strikte voorwaarden. In de toelichting op het wetsvoorstel komen deze uitgebreid aan de orde. De omgekeerde bewijslast bij tracking cookies blijft in de wet staan; de Raad van State heeft helaas niet geadviseerd deze te schrappen en het was een uitdrukkelijke wens van de Kamer om deze in de wet op te nemen.

Hoewel commerciële websites van dit wetsvoorstel vermoedelijk slechts beperkt voordeel zullen hebben, is de toelichting bij het wetsvoorstel voor hen wel degelijk van zeer grote waarde. Dit komt vooral omdat deze veel onduidelijkheden wegneemt over zaken als wie de wet feitelijk moet naleven (= de normadressaat), het moment en de wijze waarop toestemming kan worden verleend en de rechtmatigheid van cookiewalls. De interpretatieruimte van toezichthouders ACM en CBP wordt door deze officiële toelichting, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de wetsgeschiedenis, aanzienlijk beperkt. Het NUV heeft sterk aangedrongen op duidelijkheid in een position paper in het kader van de consultatie over dit wetsvoorstel en is verheugd nu veel knelpunten opgelost te zien.

Wetsvoorstel
Memorie van toelichting
Advies Raad van State
Reactie van minister Kamp op advies Raad van State